Módl się z nami

Dziękujemy Ci Jezu,za niepojętą miłość Twoją ku nam.
Dopomóż nam rozdawać miłość Twoją całemu światu.
Panie, ratuj Braci! Męką swoją, nieustannym wstawiennictwem Maryi
i naszą ofiarą – ratuj Braci.

 

Stałe intencje modlitwy i ofiary na poszczególne dni tygodnia

Niedziela

Za Kościół i świat. O pokój, jedność, sprawiedliwość społeczną, powszechne braterstwo – cywilizację życia i miłości.

Poniedziałek

Za ewangelizację – aż po krańce ziemi i aż po głębokości serc. By Duch Święty mocą Ewangelii odnawiał i kształtował sumienia, życie i obyczaje ludzi i społeczeństw.

Wtorek

O powołania do życia konsekrowanego i misyjnego, za wszystkie ruch w Kościele i o apostołów świeckich. Za powołanych – o wierność i posłuszeństwo Bogu i Kościołowi, o pokorę, radykalizm ewangeliczny i miłość – także dla naszej Wspólnoty.

Środa

Za kapłanów i o powołania kapłańskie – by życiem naśladowali to, co sprawują, o świętość. Za Seminaria Duchowne. Za Ojca Świętego i we wszystkich jego intencjach, za naszych przełożonych kościelnych i Pasterzy.

Czwartek

Dzień wynagrodzenia za brak miłości, niewiarę w Miłość, profanację miłości, wszelkie przejawy nienawiści. O wierność miłości i życie miłością szczególnie w sercach i wspólnotach osób konsekrowanych i w rodzinach.

Piątek

Za tych, którzy są najdalej od Boga – wśród nas i w czyśćcu. Za grzeszników, za najuboższych, za chorych i cierpiących, za konających.

Sobota

Za naszą Ojczyznę – o Królestwo Maryi w nas. O czystość kobiet i dziewcząt, za matki w stanie błogosławionym. Przebłaganie za grzechy dzieciobójstwa.

 

 

Akt oddania Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam: ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw, więc Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia, Wspólnota i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

 

Modlitwa za Wspólnotę

Panie, udziel nam swej łaski, byśmy mogły postępować w sposób godny powołania, do jakiego zostałyśmy wezwane wśród ludzi, wobec spraw i w prawdzie naszych serc. Nie znając niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego; z całą pokorą i cichością, w ufnej cierpliwości, znosząc siebie nawzajem i wszystko w miłości, usiłując zachować jedność Ducha, dzięki więzi jaką jest pokój.

Ty w swojej Osobie zadałeś śmierć wrogości, umierając na Krzyżu. I zacząłeś ogłaszać wszystkim ludziom pokój, pokój ludziom oddalonym i bliskim, gdyż przez Ciebie wszyscy mamy przystęp do Ojca w jednym Duchu.

Uczyń z nas rodzinę pojednanych w miłości przez Krzyż, siostry całego świata. Podtrzymuj i ożywiaj świadomość, że zostałyśmy konsekrowane, konsekracją stałą do ewangelizacji świata, byśmy ukryte z Tobą w Bogu, uczyniły słyszalną Ewangelię, dzięki naszej wierności Krzyżowi.

Dopomóż nam ufać, gdyż moc w słabości się doskonali. Pomnażaj w nas miłość, w ślad za każdym naszym wysiłkiem zmierzającym ku Tobie, za każdym przezwyciężeniem własnej słabości, za każdym usiłowaniem odnalezienia Cię w Siostrach, za każdym cierpieniem podjętym z myślą o Tobie. Napełnij nas żarem Twojej Ukrzyżowanej Miłości, ogniem, który tak bardzo pragnąłeś, aby już zapłonął!

Oto ja, służebnica Pańska – wraz z Matką Twoją pod krzyżem i w każdej sytuacji, niech nam się stanie według Twego Słowa.

 

Modlitwa za apostołów świeckich

(wg modlitwy Jana Pawła II z „Christifideles laici”

Najświętsza Dziewico, Matko Chrystusa i Kościoła, wraz z Tobą dziękujemy Bogu, za wspaniałe powołanie katolików świeckich, za wezwanie każdego z nich po imieniu, do życia w komunii miłości i świętości z Trójcą Przenajświętszą. W braterskiej jedności wielkiej rodziny dzieci Boga, który posłał ich, by nieśli światło Chrystusa i poprzez swoje ewangeliczne życie ogień Ducha Świętego przekazywali całemu światu.

Dziewico śpiewająca miłosierdzie Pana, napełnij ich serca wdzięcznością i entuzjazmem dla tego powołania i dla tej misji, a nas naucz wraz z nimi, swojego oddania w służbie Bogu i zbawieniu świata.

Otwórz nasz serca na niezmierzone horyzonty Królestwa Bożego i głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Naucz nas traktowania rzeczywistości świata z żywym poczuciem chrześcijańskiej odpowiedzialności i z radosną nadzieją na przyjście nowego nieba i nowej ziemi.

Proś o nowe rozlanie Ducha Pięćdziesiątnicy na wszystkich katolików świeckich, mężczyzn i kobiety, młodzież i dzieci, aby w pełni sprostali swemu powołaniu i swojej misji do przynoszenia obfitego owocu dla życia świata i tak przyczyniali się do utrwalania, tu na ziemi, cywilizacji życia i miłości, zgodnie z wolą Boga i dla Jego chwały. Amen. Alleluja!

 

Modlitwa zawierzenia, z prośbą o wypełnienie woli Bożej

(Modlitwa Karola de Foucauld – Małych Braci i Małych Sióstr Jezusa)

Mój Ojcze, Powierzam się Tobie.Uczyń ze mną co zechcesz, cokolwiek uczynisz ze mną – dziękuję Ci.

Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko, aby Twoja wola spełniała się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę nic więcej mój Boże. W Twoje ręce powierzam ducha mego, z całą miłością mego serca.

Kocham Cię i miłość przynagla mnie, by oddać się całkowicie w Twoje ręce, z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim Ojcem.